dimarts, 19 de novembre de 2013

Oques rares als Aiguamolls

A principis de mes vaig anar als Aiguamolls de l'Empordà, situats al nord-est de Catalunya. El motiu de la visita era unes oca que feia dies que s'hi observaven. Es tractava d'un exemplar híbrid entre oca del canadà (Branta canadensis) i oca de galta blanca (Branta leucopsis), totes dues espècies rares a la Península. Així que vam arribar, vam anar a demanar al centre d'informació si s'havia vist l'exemplar híbrid. Allà ens van informar també de l'observació d'una nova espècie rara d'oca: l'oca riallera grossa (Anser albifrons). Al cap d'una estona ja érem a l'aguait de les Gantes amb l'equip muntat i a punt per detectar les oques. Les primeres que vam veure van ser les dues rialleres grosses. Estaven barrejades amb un grup d'oques vulgars (Anser anser), travessant l'aiguamoll nedant. Al cap d'un moment, vam localitzar l'oca híbrida, també entre les vulgars. Dues espècies rares en un dia!
A més d'aquestes oques, durant el dia vam poder observar altres espècies, més comunes però també interessants. Aquestes en són les més destacades: ànecs xiuladors, cullerots i grisets, un grup de becadells comuns, cignes muts, cigonyes blanques, flamencs, i, ja cap al capvespre un estol de limícoles que no vàrem poder identificar, segurament territs variants, a més d'un aligot comú i algunes gavines vulgars.

Si volguéssiu anar un dia a veure aquestes dues espècies, consta que encara es troben als Aiguamolls, així que ja ho sabeu.

At the first week of this month, I went to the Aiguamolls de l'Empordà, located in the north-east of Catalonia. The reason for the visit was a rare goose that was have seen a few days ago. It was an hybrid specimen between Canada Goose (Branta canadensis) and Barnacle (Branta leucopsis). Both species are rare in the Iberian Peninsula. When we arrived, we went to the information center to ask for the hybrid specimen. There said to us that there was a new observation of another rare goose: the Greater White-fronted goose (Anser albifrons). A little time later we were on the lookout ready to see the geese. The first geese we saw were the two specimens of Greater White-fronted goose. They were mixed with a group of Greylag geese (Anser anser), swimming across the wetland. After a moment, we find the hybrid goose, also mixted with some Greylang geese. Two rare species in one day!
We also saw other species more common but also interesting. These are some of them: Eurasian Wigeons, Northern Shovelers and Gadwalls, a group of Common Snipes, Mute swans, White Storks, flamingos, and at the evening some waders that we couldn't identify, they were probably Dunlins. We could also see a Common Buzzard few Black-headed gulls.

If you want to go one day to the Aiguamolls to see these two species, they still in there, so you know.

Aquí us deixo algunes de les fotos del dia:
Here I left some of the photos of the day:


Anser albifrons

Branta leucopsis x canadensis

Phoenicopterus roseus

Cygnus olor

diumenge, 1 de setembre de 2013

El corb marí emplomallat

El corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis) és un ocell marí de color negre, amb una cresta sobre el cap que li dóna el nom. Reposa a les roques vora la costa i pesca peixos llançant-se dins l'aigua, on pot estar-hi molta estona, fins a 45 segons. Després, necessita assecar les plomes i reposar, i s'està altre cop sobre alguna roca. Vola amb el coll estirat, sempre a prop de la costa. És una espècie present, però mai gaire abundant a Catalunya. Vaig fotografiar aquests dos exemplars a L'Escala.

The Europea Shag (Phalacrocorax aristotelis) is a black sea bird, with a creast in the head that gives its name. It rests in the rocks near the cost and jumps into the water to fish. The Shag can be into the water up to 45 seconds. Then it needs to dry its feathers and rest, so it goes again to a rock. It flys the neck stretched, always near the coast. The Europea Shag is a present species, but never very abundant in Catalonia. I photographed these two ones in L'Escala.

 El corb marí emplomallat jove és de color gris clar.
The juvenile Europea Shag is light grey.
Pica-soques blau

El pica-soques blau (Sitta europaea), és un passeriforme d'uns 14 cm de llarg, allargassat i compacte. Té un bec gris fosc, llarg i punxegut, i unes ungles fortes per poder enfilar-se pels troncs. Les parts superiors del pica-soques són gris-blavoses, i els flancs són de color d'ant pàl·lid, una mica rogenc. Presenta una franja negra des del bec fins a la nuca, i les plomes laterals de la cua també són negres, amb taques blanques, però només es poden veure quan vola d'arbre en arbre amb el seu vol ondulant i característic. Grimpa pel tronc dels arbres, tant cap amunt com cap avall, en espiral.
Així doncs, aquest petit pica-soques és un dels ocells més contrastats que podem trobar al seu hàbitat: el bosc. Habita sobretot en ambients boscans de muntanya mitjana i alta muntanya, i als Països Catalans també és present a l'hivern, se'l pot atreure fàcilment cap a menjadores, sobretot els anys de més fred. S'alimenta d'insectes, aranyes, i fruits secs, que pica amb el bec per trencar-los.
Jo vaig fotografiar l'exemplar de la foto a Olot, la setmana passada.

The Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) is a little oird of about 14cm long, elongated and compact.
It has got a long, pointy, dark grey beak, and strong nails to climb trees. The tops of the woodpecker are bluish-grey, and the sides are reddish brown. It has got a dark stripe from the beak to the nape, and the lateral feathers of the tail are also black with white spots. They can only be seen when the bird is flying tree to tree, in its caracteristic undulating flight.
The woodpecker climbs the tree trunks up and down, spirally.
So this little bird is one of the most contrasted birds we can see in it's natural habitat: the forest. It lives mainly in wild enviorments of upland and mountain. In Catalonia it is also present at winter, and can be easily to bird feeders, especially in colder years.
It eats insects, spiders, and nuts that sinks with its beak to break them.
Last week, I could photograph it in Olot. 
dilluns, 26 d’agost de 2013

Ocells marins: baldrigues, xatracs, currocs...

Hi ha molts ocells que viuen a alta mar, i que s'alimenten dels peixos que pesquen allà.
Aquests ocells són difícils de veure des de la costa, però de vegades s'apropen a terra i es poden observar amb l'ajuda d'un telescopi. Tot i això, els dies de llevantada tenen tendència a apropar-se encara més a les platjes, i es poden observar fàcilment només amb uns prismàtics o bé a ull.
Ahir mateix, mentre era a la platja, vaig veure passar un ocell de la mida d'un gavià, amb el bec gruixut i groguenc, i les parts inferiors blanques. Era una baldriga cendrosa (Calonectris diomedea).
La baldriga cendrosa és un ocell de la família dels Procellariidae, que viu a alta mar i vola arran d'aigua. També és l'única baldriga present a Catalunya a l'estiu, de manera que no hi havia cap dubte de l'espècie de la qual es tractava.
Ahir també vaig tenir la sort de poder observar altres ocells marins, com el curroc (Sterna nilotica), del qual en vaig veure dos exemplars, i el xatrac becllarg (Thalasseus sandvicensis), del qual en vaig observar i fotografiar un grup de tres exemplars.
Tots aquests ocells es van apropar tant a la platja perquè ahir era un dia de tempesta. El mar estava remogut i arrossegava peixos amb les onades fins ben a prop de la platja.

There are lots of birds wiches live at sea, and they caught the fish they need to eat there.
You can rarely see these kind of birds from the beach, but sometimes, they come near the coast and you can observe them with a telescope. However, the days of east wind, they tend to come near the coast, and it's easlier to observe them with binoculars or without any equipement.
For example, yesterday morning, when I was at the beach, I could see a bird of the size of a Herring Gull, with a thick, yellow beak and white underpants. This bird was a Cory's Shearwater (Calonectris diomedea).
The Cory's Shearwater is a bird of the family of the Procellariidae, who lives at sea and flys near the sea level. It's also the only present Shearwater in Catalonia at summer, so there was no dubt of the specie it was.
Yesterday, I also can see others seabirds, like a Gull-billed Tern (Sterna nilotica), and a group of three the Sandwich Terns (Thalasseus sandvicensis).
All these birds come near the beach because yesterday was a day of east wind. The sea was stirred, and tooks fishes near the beach with the waves.

Aquí us deixo la imatge del grup de xatracs becllargs:
Here I post my image of the group of Sandwich Terns:


dimecres, 7 d’agost de 2013

Anellament

El dia 3 d'agost, vaig anar a les Deveses de Salt a anellar ocells.
L'anellament consisteix en posar una petita i lleugera anella a la pota dels ocells, capturats anteriorment amb unes xarxes especials. També es fa un petit estudi de l'exemplar, es mesura l'ala, la P3 (tercera primària), es pesa l'ocell, es mira l'edat i el sexe, el greix i els músculs... Serveix per fer un seguiment de les espècies que viuen a un lloc concret: la taxa de mortalitat, natalitat, i també de les migracions de cada ocell, etc.
Els ocells que més es capturen són els tallarols de casquet, les merles i els pit-roigs, entre altres.
El dia 3, vam agafar aquestes espècies, a més de caderneres, tallarols capnegres, mallerengues carboneres, una cuallarga i blaves, gafarrons, rossinyols bord i comuns, verdums, una bosqueta vulgar...
A destacar es va anellar un xot, que després va ser re-capturat, dos picots garsers grossos adults (el mascle i la femella) i un mosquiter pàl·lid.

On August 3rd, I went to "Les Deveses de Salt" to do bird ringing.
Bird ringing consists in putting a small light ring on the leg of the birds previously captured in special nets. It's also a small study of the specimen. The wing and the P3 (third primary) are mesured and the bird is weighted. In bird ringing, it's also important to know the age and the sex of the bird, how fat it is... All this information is used to track the behaviour of the species that live in a concret place: it studys the mortality and birth rate, and also each bird migration, among others.
The bird that are caught more times are the Eurasian Blackcap, the Common Blackbird and the European Robin.
The 3rd of August we captured these species, and also European Goldfinches, Sardinian Warblers, Blue and Great Tits, a Long-tailed Tit, an European Serin, Cetti's Warblers, Common Nightingales, European Greenfinches, a Melodious Warbler...
The most interesant birds were an Eurasian Scops Owl, wich was later re-captured, two adult Great Spotted Woodpeckers (a male and a female) and a Western Bonelli's Warbler.


Otus scops


Dendrocopos major

Aegithalos caudatus

Phylloscopus bonelli

Hippolais polyglotta

Detall de la muda del picot garser. Es pot veure clarament que està
fent una muda completa, per tant, sabem que és adult.
Detail of the bird molt of the Great Spotted. We can clearly see that
it's doing a complete change, so we know it's an adult.

Ocells a les etiquetes

El cap de setmana passat passejava per L'Escala quan em va cridar l'atenció l'aparador d'una botiga de vins i licors. Em vaig fixar en què a moltes etiquetes de licors hi havia dibuixos d'ocells: el gall d'indi salvatge era dels més utilitzats, però també es podien veure ànecs collverds o àligues daurades, a més de les oques i fins i tot un gall fer. Els noms de les espècies estaven més o menys ben posats, i coincidien amb les il·lustracions.
Aquí us deixo les imatges d'algunes de les ampolles que vaig fotografiar:

Last weekend, I was in L'Escala and I went for a walk. When I was walking, I saw a shop window of wines and spirits. I noticed that in the labels of the wines there were a lot of bird pictures. The Wild Turkey appeared several times, but I could also see the Golden Eagle or the Mallard. There also was the Grouse and some gooses. The names of the bird were correctly placed, and matched with the pictures.
Here I leave the images of the bottles that I photogrphed:


dimarts, 23 de juliol de 2013

L'ànec mandarí

Ahir vam anar a l'estany de Banyoles i vam observar un ànec de colors vius, amb veles i patilles taronjes. Aquest ànec és originari d'Àsia, i molt poques vegades se'n troben de divagants a Catalunya. També té una població reproductora a Alemanya, els Països Baixos i a Dinamarca.
Aquest ànec és sens dubte, un ànec mandarí (Aix galericulata), una espècie molt rara a Catalunya. Aquest exemplar mascle ja fa temps que és a l'estany,i té un comportament confiat, cosa que fa pensar que pot ser provinent d'una granja o casa particular on estigués en captivitat. A l'estany també hi ha altres espècies rares, com l'oca egípcia o l'ànec mut.
Durant els últims anys han aparegut a Catalunya diferents exemplars d'ànec mandarí, aquí en teniu algunes:

  • A Avià, al Berguedà es va veure un jove el 2012.
  • A Puig-reig, al Berguedà es van observar 6 exemplars, també el 2012
  • A Ribera d'Ebre es va veure un mascle el 2013
  • Al Pallars Jussà, es va observar un grup de 6 exemplars, el març de 2013
  • A la Garrotxa es va observar un mascle, aquest mateix any.

Yesterday we went to the Banyoles lake, and there we saw a colorful duck, with orange "sails" and "wiskers". This duck is from Asia, and you can rarely find it in Catalonia. It also has got a breeding population in Germany, Denmark and Nederland.
This duck is certainly a Mandarin Duck (Aix galericulata), a very rare species in Catalonia. This one is a male. It has long since in this lake, and has got a trust worthy behaviour, wich suggests that it may be coming from a particular house or a farmhouse where it was in captivity. In the lake, there are also other rare species, like the Egyptian Goose or the Muscovy Duck.
During the last years, there have seen different speciemens of Mandarin Duck in Catalonia, here are a few:
  • In Avià, Berguedà, a juvenile duck was seen  in 2012.
  • In Puig-reig, Berguedà, 6 speciemens were seen in 2012
  • In Ribera d'Ebre, a male was seen in 2013
  • In Pallars Jussà,  a group of 6 speciements was seen in 2013
  • In Garrotxa, a male was seen in 2013.
Aquí us deixo les meves fotografies de l'ànec.
Here I post my photos of the duck.

dilluns, 22 de juliol de 2013

Rapinyaires

Feia dies que volia anar a observar àligues i el dia 17 de juliol, vam anar al Pla de Martís, on sabia que hi havia exemplars d'àliga marcenca (Circaetus gallicus). Aquest ocell pertany a la família dels falconiformes, i és una mica més petit que l'àliga daurada. L'àliga marcenca és un ocell relativament fàcil de veure en tota la Península Ibèrica, sobretot a l'estiu.
Vam recórrer tota la zona, però no vam poder veure l'àliga. Tot i això, vam poder observar un milà reial (Milvus milvus). Planava per damunt nostre i vàrem aconseguir almenys una foto bona.
També vam poder observar altres ocells, com  la cornella negra, l'aligot comú, el xoriguer i el corb, dels quals ja teníem fotografies.
Però la millor fotografia va ser d'un mussol comú (Athene noctua). Aquest exemplar ja feia temps que voltava per la zona, però totes les fotos sortien fosques, ja que eren tirades de nit. Per fi vam aconseguir fotografiar l'ocell quan encara era clar, ja que aquesta espècie també és activa durant el dia. Vam tenir la sort d'apropar-nos-hi sense que marxés i vam aconseguir unes bones fotos. Aquí us en deixo dues:

Some days ago, I wanted to see eagles, and finally at the 17th july, we went to the Pla de Martís, where I knew there were Short-Toed Eagles (Circaetus gallincus). This bird belongs to the family of the falconiformes. It's smaller than the golden eagle. The Short-Toed Eagle is easy to see at the Iberian Peninsula, specially at summer.
We toured all the zone, but we couldn't see the eagle. However, we could see a Red Kite (Milvus milvus). It flews over our heads and we could take good photos of it.
We also could see another birds, like the Carrion Crow, the Common Buzzard, the Kestrel and the Raven. We allready had photographies of them.
Howerver, the best photo was certainly one of a Little Owl (Athene noctua). This owl lives in the zone, and it also has a nest on it. We allready tried to took a photo of it, but it was at night and the photos were dark. Finally, we could took a great photo of the bird. It was possible because the Little Owl is also active during the day. We were able to go close the owl, and we could took great photos. There are two of them:
Aquest mussol comú viu a una masia mig abandonada, on té el niu. A la nit, baixa als camps de blat per caçar ratolins, i després porta les preses als seus polls.
This Little Owl lives in an abandoned farmhouse, where it has got its nest. At night, it goes to the wheat fiels to hunt mouses, and then it takes them to its chicks.
dijous, 11 de juliol de 2013

Participo al projecte "Nius"!

Avui m'he animat a participar al projecte "Nius".
És un seguiment dels nius de tot Catalunya iniciat per l'Institut Català d'Ornitologia. Participar és molt senzill: si coneixes algun niu prop de casa teva i fa temps que l'observes, pots recollir les dades necessàries i enviar-les. Jo coneixia uns nius de cadernera que tenien un fàcil accés, i amb una hora ja he recollit i enviat totes les dades. Com veieu, és molt ràpid.
Per si us animeu a participar, aquí us deixo l'enllaç per la pàgina web: http://www.nius.cat/.
També podeu participar censant les orenetes cuablanques de la zona de casa vostra i enviant la informació a aquesta  altra pàgina, també de l'ICO:  http://www.orenetes.cat/
És una mica més complicat, perquè has de censar tota una zona, i de vegades cal una estona per confirmar que un niu és actiu, però val la pena.

Today I have encouraged to take part in the project "Nius".
This project was launched by the Institut Català d'Ornitologia. Participating is very easy: if you know any neasts near your house, you can collect the required data and send them to the web.
I knew an european goldfinch nest that has an easy acces and an hour later I collected all the data and I sent them. As you can see, it's very fast.
In case you decide to take part of this project, I pass you the link to the webside: http://www.nius.cat/. You can also help doing a census of the common house martins of the area of your home and sending the information you collect in this other website, also launched by the ICO:  http://www.orenetes.cat/ 
It's a bit more complicated, because you have to do the census of a bigger zone, and sometimes you need some time to confirm that a nest is active, but you can try it. 

dimecres, 10 de juliol de 2013

Pinsà comú

Bona tarda a tothom!
Per obrir aquest bloc, us penjo un dibuix en el que fa temps que treballo i que finalment ja he acabat. Es tracta de dos exemplars de pinsà comú, el mascle i la femella.
El pinsà és un ocell molt comú als Països Catalans, sobretot a l'hivern, quan se'n poden veure grans volades. És un ocell inconfusible per la coroneta gris-blava del mascle i les dobles franges alars blanques que presenta, que són molt visibles en vol.

Good afternoon to everyone!
To open this blog, I upload a picture in wich I have been working for a long time and now I have finally finish ed it. These are two common chaffinches, the male and the female. The chaffinch is a common bird in Catalonia, especially in winter, when you can see large flocks of them.
It's a bird that can be easly identificated by the male blue-grey crown and the double white wing stripes that presents, wich are very visible in flight.