dimecres, 31 de desembre de 2014

Resum 2014! -2014 summary!

Acabant l'any observant mascarells i xatracs des del passeig de l'Escala, portats per la mala mar, he fet un resum de tot el que he pogut veure aquest 2014. He fet tres llistes. En les llistes de les millors espècies, he pensat que estaria bé deixar una mica (no gaire) de banda el meu instint natural de posar per davant les rares i contar els ocells que, realment, m'han fet disfrutar més veient-los, ja sigui pel seu plomatge increïble, el seu comportament o simplement per un alt nombre d'individus. Això mateix he fet en la llista dels ocells que no he pogut veure, tot i haver-ho intentat molt. En aquesta hi he afegit les fallades més "èpiques" de l'any. Allò de fer una hora de viatge i arribar a lloc i que et diguin que ja ha marxat... A l'altra llista, hi he posat les espècies que més vull veure el 2015, agrupades en dos grups: les que són tant vergonyosament comunes que si segueixo un altre any sense veure m'hauré de tornar a plantejar la manera com intento veure ocells, i les que són bastant o molt rares però tampoc impossibles.

Bon Any Nou i bones observacions per aquest 2015!!

Llistes finals:
Llista total: 219
Llista de l'any: 198
Llista del patch de l'any: 117 (una mica millor que l'any passat!)

Finishing the year with the shighting of two gannets and some terns in l'Escala, brought by the storm, I've made a summary of what I have been able to see this 2014. I've done three lists. To make the "greatest birds" list, I thought it would be cool to forget for a moment (just for a moment) my natural instinct of writing the rarest birds first, and count the species that made me enjoy a lot, either for their incredible plumage, behavior or simply a high number of individuals. I have done the same with the "most epic dips" list. In this one, I've included the birds that I couldn't see, even trying really hard. You know, dipping is one of the hardest things of the birding world... At the last list, I've wrote the species I really want to see next year, in two groups: the ones that are so shamefully common that if I spend another year without twitching I'll have to find another way of birding, and the ones that are quite or really rare, but still not impossible to see.

Happy New Year and good birding to all!!

Final lists:
Life list: 219
Year list: 198
Patch year list: 117 (pretty better than last year!)

dilluns, 29 de desembre de 2014

Troballes locals - Patch birding

Espolla!
Una cogullada vulgar, molt fotogènica! A Crested Lark showing really well!
Al cap de mesos d'esperar aquest clima hivernal que no acabava d'arribar, les plujes i els vents de les últimes setmanes han arribat i han arrossegat també bastants ocells aquí al Pla de l'Estany.

Durant aquestes últimes setmanes no he tingut la oportunitat de veure cap raresa hivernal, però mentre reso i miro ornitho cada dia com una obsessionada perquè el corb marí pigmeu (Microcarbo pigmeus, primer per Catalunya i Espanya, realment impressionant!) que s'està veient els Aiguamolls no desaparegui per sempre abans de que trobi un dia per anar-lo a veure, he aconseguit trobar moments per voltar per la zona on visc a veure què s'hi veia. No he sortit d'aquella àrea d'uns 3km quadrats que en anglès anomenem patch, però he afegit algunes espècies a la meva patch list, just abans d'haver de fer el recompte de Cap d'Any i veure si he superat la meva anterior llista. Algunes probabilitats més d'èxit personal, suposo.

Dons bé, la meva bonica àrea inclou diferents zones de l'Estany de Banyoles i de la platja d'Espolla, un estanyol temporani que es va omplir i va quedar genial amb la llevantada de fa uns dies. El migdia que va deixar de ploure, just després de sortir de l'insti i sense ni passar per casa, ja era allà a veure com havia quedat l'estanyol. Tot tranquil, no hi havia ningú, i vaig veure una quantitat destacable d'ocells: esplugabous (Bubulcus ibis), un martinet (Egreta garzetta), ànecs collverds (Anas platyrhynchos) -sempre em queixo dels ànecs, perquè solen ser els únics ocells que veig, però, a dir la veritat, són genials-, un bernat pescaire (Ardea cinerea), diversos gaigs (Garrulus glandarius), cueretes blanques (Motacilla alba), dos esparvers (Accipiter nisus)...i a més, un conill de bosc i tres talpons (uns rosegadors que encara no havia aconseguit veure abans aquest any). L'endemà ja no va ser tant tranquil. A la mateixa hora, allò semblava la Rambla de Girona. Gent amunt i avall buscant "papus" (volien dir triops, -Triops cancriformes-, suposo, presents a la bassa) i fent fotos amb el mòbil havien espantat tot rastre d'ocells (a part dels sempre presents collverds, és clar).

Quan van haver passat el segon i el tercer dia des de la pluja, tot va tornar a la normalitat i, bàsicament, les espècies destacades han sigut el cotoliu (-Lullula arborea- una ventada n'ha portat nou avui davant de casa), l'àliga calçada (-Hieraaetus pennatus- si la veus volar a tres metres sobre teu impressiona!) i l'agró roig (Ardea purpurea).


Esplugabous     Cattle egret 

After moths of waiting for some kinda cold weather that didn't seem to arrive, the winds and rains of the last weeks have arrived and also dragged some birds here in Banyoles, Catalonia.

During the last weeks I haven't had a chance to see any winter rarities, but while I pray and I check ornitho.cat (a catalan site like eBird) out every day as obsessed to make sure the Pygmy Cormorant (Microcarbo pigmeus, first record for Spain and Catalonia, truly a mega!) that is being seen at the Aiguamolls de l'Empordà nature park doesn't fly away forever before I finally find a day to go and twitch it, I managed to bird around my patch. I've ticked some species on my patch list just before New Year's, I guess it gives me more chances to get a higer number of species than last year!

Well, my beautiful patch includes the Banyoles Lake and Espolla, a temporary lake near my home, which, btw, has been filled and looks great. The same day it stopped raining, I managed to get to Espolla just before leaving from high-school, without even going home, to see how the pond looked. Everything was quiet, and I saw a remarkable number of birds: Cattle egret (Bubulcus ibis), a Heron (Ardea cinerea), Mallards (Anas platyrhynchos) -I always complain about them, cause they are usually the only birds I see, but tbh, they are awesome-, a Little Egret (Egreta garzetta) several Eurasian jays (Garrulus glandarius), some White Wagtails (Motacilla alba ssp. alba), two Sparrowhawks (Accipiter nisus)...and also an European rabbit and three Voles (a kind of rodents that I hadn't seen before this year). The next day it wasn't that quiet. There was a lot of people up and down looking for what they called "weird insects" (I guess they meant Triops -Triops cancriformes-, which can be found all around the pond) and taking photos with their phone had scared every single bird (apart of the always present Mallards).

After two days of complete caos, everything was normal again and I've seen a lot of birds. The highlights have been Woodlark (-Lullula arborea- the wind has brought seven of them just next to my house today) Booted eagle (-Hieraaetus pennatus- they look impressive when they fly three meters above you!) and Purple heron (Ardea purpurea).

El cotoliu té un dels millors plumatges que he vist...
The Woodlark has one of the best plumages I've ever seen...
Cadernera European Goldfinch